Regio West-Vlaanderen

Waarom een asbestinventaris?

Vanaf 23 november 2022 is een dergelijk rapport verplicht bij de verkoop van een woning indien het pand dateert van voor 2001.

Vanaf 2032 zal iedere gebouweigenaar met een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 zelfs verplicht zijn om over een geldig asbestinventarisattest te beschikken, los van een eventuele verkoop.

Wat is een asbestinventaris?

De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten.
Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest wordt in Vlaanderen door de OVAM afgeleverd. Een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie maakt een asbestinventaris op en registreert de vaststellingen registeren in een centrale databankapplicatie van de OVAM.

Op basis van deze registratie, levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

Extra informatie

Hoe wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Een asbestinventaris wordt altijd opgemaakt na een inspectie. Zo’n inspectie verloopt als volgt:

  • Op voorhand wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw.
  • Een deskundige inspecteert ter plaatse het volledige gebouw(deel).

De oplijsting van asbestmaterialen gebeurt op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalnames en labo-analyses. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een verslag dat naargelang de wetgeving de vorm heeft van een asbestinventaris (werkgevers), een sloopopvolgingsplan of een asbestattest.

Het plaatsbezoek

Een asbestdeskundige voert na het raadplegen van relevante, bruikbare documenten een niet-destructieve inspectie ter plaatse uit. 
Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe u in afwachting hiervan het risico kunt beheren en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

Niet destructief onderzoek – destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren om ingesloten materiaal op te sporen. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Ook kan het zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik. 

Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest. Het asbestattest kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van werken. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht. 
U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven via het opdrachtformulier om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat er asbestmaterialen worden beschadigd tijdens de werken. Dit zorgt voor onnodige risico’s voor uzelf, mogelijke werknemers en de omgeving, maar ook voor vertraging bij de werken en extra kosten. 
Bij een destructief onderzoek valt het normale gebruik van het gebouw niet meer te garanderen. 
Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Monstername

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.  
De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben. Wenst u als eigenaar het monsternamepunt later te herstellen (opvullen, verven), dan moet u voorzichtig het materiaal dat werd gebruikt om de locatie duurzaam in te kapselen, verwijderen met bevochtiging. Vraag aan de asbestdeskundige hierover de nodige informatie. 

Als een asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.
Bied eventueel hulp met toegang tot hoge ruimtes, zoals plafonds.  

Het is mogelijk dat de asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de inventarisatie kan voltooien. 

Foto's

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.  

De asbestdeskundige houdt rekening met de privacy van de gebruiker/bewoner, en zal zoveel mogelijk de volgende elementen vermijden op de fotoafbeelding:  

  • (afbeeldingen van) personen;  
  • (huis)dieren;  
  • verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;  
  • persoonlijke materialen.  

De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie. 

Invoer van gegevens in de inventarisdatabank

De asbestdeskundige voert de gegevens rechtstreeks in op de digitale inventarisdatabank van OVAM. Na een correcte en volledige invoer, levert de OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. De asbestdeskundige bezorgt de pdf aan de eigenaar of opdrachtgever. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.  
Als eigenaar kunt u het asbestattest raadplegen via de Woningpas.

Wat kost een attest?

In de uiteindelijke prijs van het asbestattest zit de 21% BTW die de overheid oplegt en de kosten die OVAM aanrekent per attest (50 euro) en het bedrag van 25 euro dat de certificeringsinstelling (die controleert of de asbestdeskundigen hun taak met de nodige aandacht voor kwaliteitszorg uitvoeren) aanrekent. Deze bedragen worden geïnd via de factuur van de asbestdeskundige. Ook de staalnames die door het labo worden geanalyseerd moeten worden vergoed.

Het opmaken van een attest vergt wel een aantal uren werk. Er is de opmaak in de databank, het plaatsbezoek met staalnamen, eventueel opmaak van grondplannen als deze ontbreken, de verplaatsing en tenslotte de opvolging. Er komt nog bovenop dat de asbestdeskundige zich voortdurend zal moeten bijscholen om kwalitatieve attesten te kunnen afleveren.

De kostprijs wordt tevens bepaald door de omvang van de te inspecteren locatie en het aantal asbest-verdachte toepassingen.

Ik wens een voorstel voor een asbestinventaris: